Tuesday, January 22 2019 1:58 pm

मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी विशेष नैमित्तिक रजा

नवी मुंबई : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मुख्य निवडणुक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील  दि. 24 मे 2018 रोजीच्या पत्रान्वये  मुंबई शिक्षक, मुंबई पदवीधर व  कोकण विभाग पदवीधर या तीन विधानपरिषद मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक जाहीर झाली आहे.  सोमवार दि. 25 जून 2018 रोजी  मतदान  तर गुरुवार दि. 28 जून 2018 रोजी मतमोजणी  होणार आहे.  त्यानुसार निवडणूकीसाठी मतदार असलेल्या पदवीधर/शिक्षक मतदारसंघातील मतदारांना  निवडणूकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी त्या दिवसाची विशेष नैमित्तिक रजा देण्याबाबत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 23 जून 2011 च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने तरतूद करण्यात आलेली आहे, असे महेन्द्र वारभुवन, सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी, तथा उपायुक्त (सामान्य), कोकण विभाग यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.